MKT NEWS

บทความการตลาดล่าสุด

Knowledge

อริยสัจ 4 Marketing การตลาดถึงแก่น จากหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า สู่การประยุกต์ใช้กับโลกการตลาดและธุรกิจ Pain Insight Strategy และ Execution

อริยสัจ 4 Marketing การตลาดถึงแก่น

อริยสัจ 4 คือหนึ่งในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราคนไทยต่างถูกสอนมาตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งใจความสำคัญคือความจริงแท้ 4 ประการสู่หนทางแห่งการดับทุกข์ ซึ่งเมื่อมองดูอีกมุมก็พบว่าสามารถประยุกต์ใช้กับการตลาดได้อย่างไม่น่าเชื่อ หรือถ้าพูดอีกด้านคืออริยสัจ 4 มีความเหมือนกับหลักการตลาดเรื่อง

อ่านต่อ

Social Listening

หนังสือแนะนำสำหรับนักการตลาด