The Next Level: The 1 for Business

The Next Level: The 1 for Business

The Next Level ยกระดับ Personalization ด้วย Data Solution จาก The 1 for Business

การใช้ Data Solution ในการยกระดับการทำ Personalization Marketing ด้วย The 1 for Business ที่ใครๆ หลายคนคงคุ้นเคยเวลาไปจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าเครือเซนทรัล ในครั้งนี้พี่หนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ได้เชิญคุณกฤษณะ งามสม Head of Business – The 1 มาพูดคุยในรายการตลาดวันละตอน ไปฟังกันเลย

Nattapon Muangtum

Nattapon Muangtum

เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน / อาจารย์พิเศษวิชา Data-Driven Communication / ผู้เขียนหนังสือการตลาดแบบรู้ใจ Personalized Marketing, การตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้า Data-Driven Marketing และ Data Thinking / เป็นที่ปรึกษาด้าน Marketing และ Data-Driven ให้กับบริษัทบางแห่งและหน่วยงานบางแห่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *