โอกาสทอง!! กลุ่มดิจิทัล และ SME เตรียมตัวเจาะตลาดงานภาครัฐ สร้างรายได้ที่มั่นคง

โอกาสทอง!! กลุ่มดิจิทัล และ SME เตรียมตัวเจาะตลาดงานภาครัฐ สร้างรายได้ที่มั่นคง

ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และเติบโตขึ้นทุกปี หากพิจารณายอดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ที่ผ่านมานั้นสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประกาศงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างรวมมูลค่า 153.486 ล้านบาท โดยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ถึง 96.18% เป็นมูลค่า 147.622 ล้านบาท ตามมาด้วย SME (นิติบุคคล) อีก 55.58% เป็นมูลค่า 85.313 ล้านบาท และ LE นิติบุคคล (บริษัทมหาชน) 3.82% คิดเป็นมูลค่า 5.863 ล้านบาท

นี่จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และ SME จะสามารถแสดงศักยภาพ และขยายโอกาสทางธุรกิจ

ตลาดภาครัฐคืออะไร?

ตลาดภาครัฐ ในที่นี้ก็หมายถึง ตลาดซื้อขายที่มีผู้ซื้อเป็นหน่วยงานรัฐ และผู้ขายเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก รายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชน มาทำการซื้อ เช่า หรือแลกเปลี่ยน ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ซึ่งหน่วยงานที่จะเป็นผู้ซื้อ หรือผู้ขายกับภาครัฐ จะต้องขึ้นทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement: e-GP)  กับกรมบัญชีกลางก่อน ถึงจะสามารถเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้

ตลาดภาครัฐ โอกาสใหม่ของกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และ SME

จากสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและยาวนานนั้นส่งผลให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจ SME กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้นมีกำลังซื้อลดลงอย่างมาก 

แต่โอกาสที่ผู้ประกอบการ SME จะเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนั้นอาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กๆ ที่ส่วนใหญ่มักมีข้อจำกัดในการที่จะต้องไปแข่งราคากับผู้ประกอบการรายที่ใหญ่กว่า 

ซึ่งการที่ภาครัฐนั้นให้การช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากจะช่วยยกระดับขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้แล้ว ยังถือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แข็งแรงพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดที่ใหญ่ขึ้น และสามารถเติบโตได้ในระยะยาวด้วย

สินค้า บริการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่รัฐต้องการจัดซื้อจัดจ้าง

สินค้าและบริการที่หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ

1. ฮาร์ดแวร์ ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร (Hardware)

2. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software)

3. การจ้างพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ (Software development)

4. การติดตั้งระบบเครือข่าย (Network)

5. การดูแลระบบไอที (IT Service)

6. บริการระบบคลาวด์ (Cloud) เป็นต้น

การขึ้นทะเบียน Thai SME GP โอกาสการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผู้ประกอบการธุรกิจ SME กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 500 ล้านบาทสำหรับภาคการผลิต และ ไม่เกิน 300 ล้านบาท สำหรับภาคการค้าและบริการ สามารถขึ้นทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฟรี! ได้ที่ www.thaismegp.com

โดยมีขั้นตอนในการลงทะเบียน ดังนี้

 1. เลือกประเภทกิจการของคุณว่าเป็น นิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชน
 2. อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
 3. กรอกข้อมูล SME
 4. รอรับผลการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน ทาง SMS ประมาณ 7-14 วันทำการ
 5. ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงข้อมูลและเพิ่มสินค้าหรือบริการได้ด้วยตนเอง

ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่ต้องการตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนก็สามารถตรวจสอบได้บนหน้าเว็บไซต์เช่นกัน โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ดังนี้

 1. กดเลือกการตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียน
 2. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
 3. หลังจากนั้นกรอกเลขประจำตัวประชาชน

เพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้นก็สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ด้วยตัวเองแล้ว

ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล

เพื่อเป็นการสนับสนุนและเพิ่งโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างตลาดภาครัฐได้มากขึ้น ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้จับมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดทำโครงการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้แก่ SME เพื่อพัฒนายกระดับผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ รวมถึงอัปเดตแนวโน้มและโอกาสในการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสินค้าดิจิทัลด้วย

กิจกรรมหลักของโครงการ

สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนั้น จะได้เข้าร่วมกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงฯ แนวปฏิบัติของภาครัฐ ข้อมูลทิศทางและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมดิจิทัล
 • กิจกรรม Workshop การขึ้นทะเบียน Thai SME GP และการขึ้นทะเบียน Made in Thailand 
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ รวมถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-Bidding แบบเชิงลึก เช่น การขอเลข e-GP การจัดทำข้อเสนอโครงการ การจัดเตรียมเอกสารแสดงคุณสมบัติ เป็นต้น
 • การ Up Skill และ New Skill ในด้านความพร้อมทางธุรกิจ เช่น Cybersecurity, Data Privacy, Project Management, Design Thinking และ ทักษะในเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 • ยกระดับศักยภาพที่จำเป็น อาทิ การขอมาตรฐาน ISO/IEC29110 การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ, การบริหารโครงการ, การส่งมอบงาน, การบริหารทางการเงิน, การบริหารหลังการขาย
 • การวินิจฉัยและประเมินความพร้อม รวมถึงให้คำแนะนำเป็นรายบริษัท
 • การเชื่อมโยงการตลาดและแหล่งเงินทุน
 • กิจกรรมต่อยอดอื่นๆ เช่น งานแสดงสินค้าต่างๆ เป็นต้น

สำหรับวันและเวลาในการเข้าร่วมโครงการเพื่อรับการอบรมนั้นจะแบ่งเป็นแต่ละจังหวัด ดังนี้

1. วันที่ 28 – 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. จ. กรุงเทพฯ 

2. วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. จ. ชลบุรี 

3. วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. จ. ภูเก็ต 

4. วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. จ. เชียงใหม่ 

5. วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. จ. ขอนแก่น 

6. วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. จ. กรุงเทพฯ

ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ >> https://bit.ly/GP_T2022 

โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานโครงการ Thai SME GP-Digital สถาบัน SMI โทรศัพท์ 02-345-1188, 02-345-1122

#Thaismegp

#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

#ดิจิทัล

#Digital

Bambinun*

Bambinun*

Content Creator แห่งการตลาดวันละตอน ที่หลงรักการเล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือ พอๆ กับการกินของอร่อย และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเป็นทาสแมว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *