Tag: Sustainability Branding

กลยุทธ์ Green Marketing Strategy ทำให้ปังต้องแบบนี้

โลกอินเทอร์เน็ตนั้นพัฒนาไว และเปลี่ยนไปในทุกๆวัน ทำให้สายงานและอุตสาหกรรมต่างๆนั้นต้องเปลี่ยนวิธีการต่างๆเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ และแน่นอนว่าสายงานการตลาดนั้นก็เป็นสายงานที่ต้องรับมือการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ตลอดเวลา วันนี้เราจะมาให้เหตุผลว่า ทำไมเหล่านักการตลาดต้องเริ่มต้นยุคสมัยแห่งความยั่งยืนให้กับองค์กร และจะทำอย่างไรให้ Green Marketing นั้นเอามาใช้ได้จริงและยั่งยืนมากขึ้น 

อ่านต่อ