Tag: Seamless Marketing

Seamless Marketing Communication มารู้จักสื่อสารการตลาดยุคใหม่แบบไร้รอยต่อ

การตลาดกับการสื่อสารเป็นของคู่กัน เพราะต่างก็ต้องค่อยเกื้อหนุนกันเพื่อถ่ายทอด Key Message ของแต่ละแคมเปญหรือสินค้าออกมาเพื่อให้คนรับรู้ แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีผลต่อการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น ทำให้ทุกคนมีทางเลือกมากขึ้น มีวิธีการในการเข้าถึงสื่อหลากหลายมากขึ้น ทำให้การสื่อสารแบบเดิมๆ ไม่เพียงพออีกแล้ว การตลาดสัปดาห์ละตอน รายการไลฟ์พูดคุยเรื่องการตลาดและโอกาสใหม่ๆ ของเหล่านักการตลาดและผู้ประกอบการ ได้นำประเด็นนี้มาพูดคุยกับ บี

อ่านต่อ