Tag: Touchpoint

TouchPoint ที่ดีไม่ใช่แค่มี แต่ต้องตอบโจทย์

Touchpoint คือ Touchpoint คือ จุดที่ลูกค้าได้เจอสินค้า หรือ บริการคุณ จุดสัมผัสของลูกค้ากับสินค้าหรือบริการของคุณ หรือการที่คุณสื่อสารแบรนด์ผ่านสื่อต่างๆไปยังกลุ่มลูกค้า ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด

อ่านต่อ

Why Customer Journey fail? เมื่อ Touchpoint ยุค Digital ไม่ตอบทฤษฎีเดิมอีกต่อไป

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมเวทีเสวนากับผู้เชี่ยวชาญอีก 3 ท่านในประเด็นเรื่อง Customer Experience

อ่านต่อ

Touchpoint คือ จุดยุทธศาสตร์

การสร้าง Brand Experience นอกจากสร้างอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีอีกปัจจัยสนุกๆในการสร้างแบรนด์อีกเพียบ อย่างเรื่อง Touchpoint ที่สำคัญต่อการสร้างแบรนด์มากแต่น้อยคนนักจะรู้ การสร้างให้ถูกที่ ถูกเวลา

อ่านต่อ