Tag: Skoda

The Power of Niche Marketing แบรนด์รถยนต์ Skoda ทำแคมเปญเพื่อจับกลุ่มคนที่กลับการขับรถแค่ 7% แต่กวาดเรียบเต็ม 100

Niche Marketing Strategy ตรงข้ามกับธุรกิจส่วนมากที่มักอยากได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นคนส่วนใหญ่ หรือที่เรียกว่า mass หรืออาจจะทำให้แคบขึ้นแต่ก็ไม่วายต้องการกวาดคนทั้ง Gen ไม่ว่าจะ X

อ่านต่อ