Tag: New Normal

ดูแลสุขภาพในยุค New Normal อย่างไรให้ ‘ชีวิตดี’

ในช่วงเวลาที่ Covid-19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องนั้น นอกจากจะทำให้ระบบเศรษฐกิจและสาธารณสุขถูกรีเซ็ตแล้ว ก็ยังทำให้ชีวิตประจำวันแบบปกติสุขที่เราคุ้นชินต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย ถึงแม้ว่าทุกวันนี้สถานการณ์จะคลี่คลายลงไปบ้าง แต่เราก็ยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อไหร่เราถึงจะอยู่รอดปลอดภัยจากโรคระบาดนี้จริงๆ  ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องดูแลรักษาสุขอนามัยของตัวเองอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้าง ชีวิตดีเพื่อสุขภาพที่ดี

อ่านต่อ