Tag: Meso

Data Research Insight เจาะลึกการ ฉีดเมโส by Social Listening

วันนี้จะทุกคนมาสำรวจสายหัตถการความงาม ที่ชื่อว่า เมโส (MESO) กันค่ะ มันคือการฉีดสารลงใน “ชั้นกลางของผิว” ซึ่งจะทำให้ หน้าใส กระชับส่วนสัด

อ่านต่อ