Tag: Forty Thousand Step Grandchildren

ร้านยาบราซิลสร้าง Customer Retention กับ Baby Boomer ยังไงเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล?

ร้านยาบราซิลสร้าง Customer Retention กับ Baby Boomer ยังไงเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล? อย่างที่เรารู้กันดีว่า Baby Boomer กับยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีแบบนี้ เป็นอะไรที่สวนทางกันสุด ๆ เพราะภาพรวมของชาวสูงวัย ส่วนใหญ่จะมองว่าเทคโนโลยีเป็นอะไรที่ยุ่งยาก

อ่านต่อ
#การตลาดวันละโพล ผมอยากฟังปัญหาคุณ

ตอนนี้ธุรกิจคุณมีปัญหาอะไร ?