Tag: Diversification

กลยุทธ์ Concentric Diversification โต๊ะจีน MK ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้

กลยุทธ์ Concentric Diversification โต๊ะจีน MK ที่มีบริการมานานแล้ว แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ นอกจากวลี กินอะไร กินอะไร

อ่านต่อ