Tag: Cisco

Privacy Actives ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่ใส่ใจ Data Privacy

ในยุค Data-Driven Age ทำให้ผู้บริโภคยุคใหม่หลายคนเริ่มใส่ใจว่าบริษัทหรือแบรนด์ต่างๆ เอา Data ของพวกเขาไปใช้งานอย่างไร และไม่ใช่แค่ใช้งานรวมไปถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกังวลถึงความปลอดภัยในการเก็บรักษาว่าแบรนด์ต่างๆ นั้นดูแลข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาเป็นอย่างดีสมกับที่วางใจหรือไม่ ก่อให้เกิด

อ่านต่อ