Tag: CANVAS

Data Collection Canvas โมเดลสร้างแคมเปญเก็บ Data จากหนังสือ Data-Driven Marketing

วันนี้ผมขอเอา Data Collection Canvas หนึ่งหน้าสำคัญจากหนังสือ Data-Driven Marketing การตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้ามาแชร์ให้เพื่อนๆ นักการตลาดที่สนใจเรื่อง Data

อ่านต่อ