Tag: Share of Search

Share of Search เมื่อ Search Data สามารถสะท้อนธุรกิจได้มากกว่าที่คิด

ใครที่อ่านหนังสือ Data-Driven Marketing หรือการตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้า ซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่สองของการตลาดวันละตอนจะพอรู้ว่า Google Trends เป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำ Marketing Research

อ่านต่อ