Tag: linear regression

การประเมิน Customer Lifetime Value (CLV) โดย ML model

Customer Lifetime Value (CLV หรือบางค่ายอาจใช้ CLTV) คือมูลค่า (Value) ที่ลูกค้าแต่ละรายใช้จ่ายในการซื้อสินค้า/เข้าใช้งาน platform หรือใช้บริการในธุรกิจของเรา ตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นใช้งานหรือซื้อครั้งแรก จนกระทั่งถึงวันที่เลิกเป็นลูกค้า ซึ่งนิกเชื่อว่า CLV

อ่านต่อ
#การตลาดวันละโพล ผมอยากฟังปัญหาคุณ

ตอนนี้ธุรกิจคุณมีปัญหาอะไร ?