Tag: GoogleMap

Groupama ถ่ายทอดคุณค่า “ความปลอดภัย” ในรูปแบบ Google Map

Groupama บริษัทประกัยภัยทางรถยนต์และการเดินทางในประเทศฝรั่งเศษ เปลี่ยนการค้นหาเส้นทางที่เร็วที่สุด หรือสั้นที่สุด บทกูเกิ้ลแมพ ด้วยการส่งมอบเส้นทางที่จะ “ปลอดภัยที่สุด” ให้คุณแทน พฤติกรรมของคนใช้รถสมัยนี้มักคุ้นกับ Google

อ่านต่อ