Tag: Zero Party Data

Zero Party Data กับการใช้ทำ Personalization ของ Robinhood

การตลาดวันละตอนวันนี้จะไม่ได้มาเล่าเรื่องแคมเปญการตลาดใดๆ แต่จะมารีวิว Customer Experience ถึงประสบการณ์ที่ได้ใช้แอป Robinhood ของ SCB10X ที่ตั้งใจทำแอป Food

อ่านต่อ