Tag: Technology Adoption Curve

เข้าใจการปรับตัวเข้ากับเทคฯของผู้บริโภค ด้วย Technology Adoption Curve

ในบทความนี้ เตยจะมาแชร์ถึง Technology Adoption Curve ว่าด้วยแนวคิดการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีของผู้คน เพื่อให้เราเข้าใจมุมมองในการปรับตัวของผู้คนต่อเทคโนโลยี เพราะคนแต่ละคนมีการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ แตกต่างกัน บางคนเร็ว บางคนช้า บางคนก็ไม่สนเลย ซึ่งจุดนี้แหละ ที่ทำให้การวางกลยุทธ์หรือการทำการตลาดกับกลุ่มคนแต่ละกลุ่มต้องมีความเจาะจง

อ่านต่อ