Tag: Sunil Gupta

Driving Digital Strategy เปลี่ยนให้โต GO! ให้สุด ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล

หนังสือ Driving Digital Strategy หรือชื่อไทยเปลี่ยนให้โต Go! ให้สุด ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัลเล่มนี้เป็นหนังสือการทำ Digital Transformation

อ่านต่อ