Tag: Seamless Marketing Communication

สรุปรีวิวหนังสือ Seamless Marketing Communication สื่อสารการตลาดแบบไร้รอยต่อ

สรุปรีวิวหนังสือ Seamless Marketing Communication สื่อสารการตลาดแบบไร้รอยต่อ ของคุณบี สโรจ เลาหศิริ หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องของการตลาดที่เน้นการสื่อสารให้เข้ากับโลกสมัยใหม่ยุค Digital

อ่านต่อ

Seamless Marketing Communication มารู้จักสื่อสารการตลาดยุคใหม่แบบไร้รอยต่อ

การตลาดกับการสื่อสารเป็นของคู่กัน เพราะต่างก็ต้องค่อยเกื้อหนุนกันเพื่อถ่ายทอด Key Message ของแต่ละแคมเปญหรือสินค้าออกมาเพื่อให้คนรับรู้ แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีผลต่อการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น ทำให้ทุกคนมีทางเลือกมากขึ้น มีวิธีการในการเข้าถึงสื่อหลากหลายมากขึ้น ทำให้การสื่อสารแบบเดิมๆ ไม่เพียงพออีกแล้ว

อ่านต่อ