Tag: personal loan

เมื่อการปล่อยสินเชื่อรายย่อย คือกลยุทธ์ใหม่ของ Lazada

ผมเห็นข่าวนี้ในเวป Thumbsup เมื่อวันก่อนว่า Lazada ร่วมมือกับ SCB ไทยพานิชย์ ในการปล่อยสินเชื่อออนไลน์ให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายได้มีเงินหมุนเวียนสภาพคล่องมากขึ้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายบนแพลต์ฟอร์มคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของ Lazada

อ่านต่อ