Tag: Nissan Infiniti

Nissan Infiniti ให้คนดังตอบ Q&A สำหรับซื้อรถออนไลน์

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าพฤติกรรมหรือกระแสซื้อรถผ่าน Online Shopping นั้นเริ่มบูมขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมา ที่ทำให้กระแสนี้เปลี่ยนคนรุ่นใหม่อย่างกลุ่ม Gen Z และ Millennials

อ่านต่อ