Tag: Line maketing

เปลี่ยนร้านออนไลน์ให้คุณขายดี ด้วย 4 แกนการสื่อสาร

จากสถานการณ์โควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา เจ้าของธุรกิจมีความจำเป็นต้องลดต้นทุนหน้าร้านแล้วหันมาทำการตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น ธุรกิจที่อาศัยหน้าร้านต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการใหม่ ร้านอาหารเปลี่ยนมาทำเป็นเดริเวอรี่ขับรถไปส่งออเดอร์แทน การทำงาน การเรียน ต้องเปลี่ยนมาใช้ช่องทางออนไลน์  หากกลุ่มลูกค้าของคุณคือต่างชาติ

อ่านต่อ