Tag: Line for Business

ปรับธุรกิจเข้าถึงเทรนด์การบริโภคในยุคใหม่ ต้องใช้ Data ตัวช่วยทรงพลังอย่างรู้เท่าทัน

ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมผู้คนเปลี่ยนแปลงไปมากมาย และปฏิเสธไม่ได้ว่า Data กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับแบรนด์ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และปัจจุบัน Data ไม่ได้เป็นเรื่องของ big brands อีกต่อไป

อ่านต่อ