Tag: Central

เซ็นทรัล งัดกลยุทธ์ Generative AI เปิดตัว C-Verse สร้างประสบการณ์ใหม่ให้นักช็อป เป็นครั้งแรกของโลก! 

เซ็นทรัล งัดกลยุทธ์ Generative AI เปิดตัว C-Verse สร้างประสบการณ์ใหม่ให้นักช็อป เป็นครั้งแรกของโลก!  ยุคดิจิตอล ใครเริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า “เซ็นทรัล” สวรรค์ของนักช็อป ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เซ็นทรัล

อ่านต่อ
#การตลาดวันละโพล ผมอยากฟังปัญหาคุณ

ตอนนี้ธุรกิจคุณมีปัญหาอะไร ?