Tag: Audio Social Media

“เสียง” คืออนาคตของ Social Media

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า Social Media มีผลกระทบกับชีวิตของมนุษย์โลกในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งแทบจะในทุกๆ ด้าน ทั้งการติดตามข่าวสาร, การจับจ่ายใช้สอย, ความบันเทิง, การติดต่อกับผู้คนที่รู้จัก และคนที่เราอยากรู้จักด้วย 

อ่านต่อ