Tag: ลิขสิทธิ์

เปิดโอกาสให้ผลงานของคุณแสดงศักยภาพทาง “ทรัพย์สินทางปัญญา”

ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเรื่องสำคัญที่ทำธุรกิจทุกคนควรจะต้องรู้และศึกษาไว้ เพื่อรักษาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองในการเป็นผู้ผลิต ออกแบบ และสร้างสรรค์ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญากันค่ะว่ามีความสำคัญอย่างไร และจะมาชวนใครที่มีได้เดียโดนๆ มาส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวด ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่นด้วย รายละเอียดจะเป็นอย่างไร

อ่านต่อ