Tag: กระทรวงดิจิทัล

ETDA รายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 2020

ETDA หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เผยแพร่รายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยในปี 2020 หรือ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำการสำรวจคนไทยกว่า 17,242 ราย ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม

อ่านต่อ