Day: May 24, 2024

การตลาด April Fools Day ของ Duolingo ทำถึงจนมีเข้าชม 80 ล้านครั้ง

ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เรามักเห็นแบรนด์ออกมาทำการตลาดล้อไปกับเทศกาลนั้น ๆ April Fools Day ก็เช่นเดียวกัน มีแบรนด์มากมายออกมาทำ การตลาด April Fools Day ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

อ่านต่อ
#การตลาดวันละโพล ผมอยากฟังปัญหาคุณ

ตอนนี้ธุรกิจคุณมีปัญหาอะไร ?